FM regisztrációs feltételek

Az FM Group Hungary Értékesítési Szabályzata – mely hatályba lép az internetes regisztrációs űrlap beküldésével:

 

1. Az FM Group Hungary értékesítési résztvevője (Termékforgalmazó) az a nagykorú természetes személy vagy az a gazdasági tevékenységet végző jogi személy (vállalkozó) lehet, akit vagy amit az FM klub valamely résztvevője Klubtagja (Szponzora) az FM Group Klubba beajánlott. Az ajánlott klubtag-jelölt szerződést köt az FM Group Hungary Értékesítési Hálózatban való részvételről. A jelölt az FM Group Értékesítési Hálózat Résztvevőjévé, az FM Group Klub tagjává akkor válik, amikor az FM Group Értékesítési Hálózat képviselője által aláírt, a részvételről szóló igazolást kézhez kapta, amennyiben megvásárolta az FM kozmetikumok bemutatásához nélkülözhetetlen induló csomagot.

 

2. A fizikai személyként létező Klubtag állandó lakcíme vagy állandó tartózkodási helye egyben az adótörvény előírásainak értelmében vett székhely is. Ez a személy az FM Group Hungary értékesítési ponttal való szerződéskötés helye a székhely országában. A jogi személy székhelye az a helység, amelyben a szabályok szerinti székhelye található.

 

3. Az állandó tartózkodási hely vagy a hosszan tartó tartózkodás helyének megváltozása esetében, valamint a jogi személyként létező Klubtag székhelyének megváltozása esetében erről értesíteni kell az FM Group World-öt, valamint azt az értékesítési pontot, amelyik az új székhely szerint illetékes. Abban az esetben, ha egy adott országban nem nyitottak FM Group értékesítési pontját, az érdekelt személy a szerződés bármelyik másik legközelebbi országban aláírhatja, ahol nyitottak már FM Group értékesítési pontot.

 

4. A Klubtag a nemzetközi FM Group World Termékforgalmazói hálózathoz tartozik. A Klubtag beleegyezik abba, hogy személyi adatait feldolgozzák abból a célból, hogy az FM Group World az FM Group Hungary Termékforgalmazói adatbázisában használja, az FM kozmetikumok MLM rendszerben történő közvetlen eladásával foglalkozó értékesítési hálózatának szervezése keretében.

 

5. Az FM Group Klub tagja csak egyetlen regisztrációs számmal rendelkezhet az FM Group World adatbázisában, ez vonatkozik arra az esetre is, amikor két klubtag a jogok és kötelezettségek vonatkozásában adásvételi szerződést köt egymással. Ezen utóbbi esetben a belépő Klubtag kizárólag azon szám alatt folytatja a tagságot, amelyet átvett a lemondó Klubtagtól.

 

6. Azok a házaspárok, akik az FM Klub Tagjai, a személyi társaságok, valamint a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások közvetlen értékesítéssel foglalkozó tulajdonosai kérelmükre rendelkezhetnek közös regisztrációs számmal; a megrendelési és elszámolási rendszerben ezeket a személyeket egyetlen FM Klubtagként kezelik.

 

7. Az FM Klubtag jogai nem mennek át, nem adhatók át és vihetők át harmadik személyre, a következő esetek kivételével: a.) a házastárs, a személyi társaság társtagja vagy a civil társaság társtagja, akit a Klubtaggal közösen volt bejelentve az FM Group Hungary Értékesítési Hálózat résztvevői tevékenység folytatójaként, az FM Group Értékesítési Hálózat saját helyén abban az esetben folytathatja az önálló tevékenységet, ha az addigi Klubtag felbontotta az FM Group Értékesítési Hálózat tagságáról szóló szerződését, vagy meghalt. b.) Az FM Group Hungary engedélyével a lemondó Klubtag azzal a feltétellel viheti be maga helyett az FM Group Értékesítési Hálózatba a nagykorú természetes személyt a lemondó Klubtag jogairól és kötelezettségeiről szóló írásos átadási szerződés alapján, hogy a lemondó Klubtag helyére nem léphet olyan személy, akit előzőleg megfosztottak az FM Group Klubtagságtól e szabályzat megszegése miatt; valamint c.) az a kereskedelmi társaság folytathatja a tevékenységet ugyanazon ID-szám alatt, amelyik a Klubtagsággal rendelkező jogi személyek egyesülése vagy átalakulása következtében jött létre.

 

8. Az FM Klubtagokat az egyes kozmetikumok értékesítése által megillető pontok megállapításának szabályait, valamint az utánuk járó engedményeket ( rabattokat ) vagy honoráriumokat a Marketing Terv határozza meg.

 

9. Az FM Klubtag az FM kozmetikumokat főleg a székhelye szerinti azon országban vásárolja, amelyikben aláírta a szerződést. Az FM Group Klubtagnak jogában áll a székhelyétől eltérő, más országban is vásárolni, de nem vehet többet, mint 30 db parfümöt vagy ezek 516,34 pontértékének megfelelő mennyiséget havonta

 

10. Az a természetes személy FM Klubtag, aki nem rendelkezik az FM kozmetikumok közvetlen értékesítésével foglalkozó vállalkozással, megveheti a kozmetikumokat saját célra, valamint a rokonok és barátok számára reklámozás céljából, de nem értékesítheti azokat saját számlájára a hatályos törvények értelmében.

 

11. Az FM Klubtag bemutatókat tarthat az FM kozmetikumokról rendezvényeken, vásárokon, de kizárólag reklám céljából, vagy új FM Klubtagok szervezése céljából.

 

12. A Klubtag végezheti az FM kozmetikumok közvetlen értékesítését és nyújthat az FM Group Hungary Értékesítési Hálózat részére FM kozmetikumok és FM Group logó reklámszolgáltatást; erre a célra a Klubtag az FM Group Hungary-val köti meg a közvetlen értékesítésről és reklámszolgáltatásról szóló szerződést. Az a Klubtag, aki az FM kozmetikumok értékesítését végzi, a szerződés alapján független gazdasági alanyként a saját nevében és saját számlájára tevékenykedik

 

13. Az a természetes személy Klubtag, aki az FM Group kozmetikumok közvetlen értékesítését, mint gazdasági tevékenységet nem a saját számlájára végzi, nyújthat reklámszolgáltatást az FM Group Hungary-val megkötött megbízási szerződés alapján, amely tartalmazza a Klubtag kijelentését arról, hogy nem végzi az FM Grouptól megvásárolt FM kozmetikumok értékesítését, valamint arról, hogy nem jogosult jutalékokra. Honoráriumát egy évben egyszer, év végén a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően veheti fel a megbízási szerződés alapján.

 

14. Az a Klubtag, aki saját számlájára folytat gazdasági tevékenységet, az üzleti, ügynöki szolgáltatásról szóló szerződés alapján minden egy hónapot magában foglalóelszámolási időszak végén kiállít egy számlát a hálózat és az FM Group logó támogatása érdekében végzett tevékenységről ( a számla tartalma: üzleti ügynöki szolgáltatás SZJ 74.87.14 ). Az üzleti ügynöki szolgáltatásért járó honoráriumot a Termékforgalmazó székhelye szerinti országban fizetik ki.

 

15. Az a Klubtag, aki nem vesz meg a naptári hónapban FM kozmetikumokat minimum 50 pontnyi összpontszám-értékben, elveszti a jogát arra a honoráriumra és jutalékra, ami erre a naptári hónapra járt volna neki.

 

16. Az FM Klubtag az FM kozmetikumokat az adott országban lévő FM Group értékesítői pont belső honlapján feltüntetett mindenkor érvényes árjegyzék szerinti áron vásárolja meg.

 

17. Az összes címen szerzett kedvezmény nem lépheti túl az árura vonatkozó megrendelés értékének 50%-át. A megadott jutalékot kizárólag a Termékforgalmazó székhelye szerinti országban lehet felhasználni. Az akciós termékekre további kedvezmények nem vehetők igénybe.

 

18. Az FM Klubtag az FM kozmetikumokat csak a katalógusban szereplő azon árakon értékesíti, amelyet az FM illatok katalógusa határoz meg. A katalógus árai nem változnak az időszaki akciókra.

 

19. Az FM Klubtag köteles határidőre átvenni a küldeményeket és kiegyenlíteni tartozásait abban az esetben is, ha nem veszi át a megrendelt árut, annak a visszaküldési költségeit meg kell téríteni a feladónak.

 

20. Az FM illatok Katalógusát csak a Klubtagok használhatják. Az FM kozmetikumokat eredeti FM Group Hungary termékekként kell reklámozni. A Klubtag nem vezetheti félre az FM kozmetikumok potenciális vásárlóit.

 

21. Az FM Klubtag az FM Group cégnek sem dolgozója, sem ügynöke, sem bizományosa. Ezért nincs feljogosítva arra, hogy bármit is cselekedjen az FM Értékesítési hálózat nevében és javára, különösen nem vállalhat kötelezettségeket az FM Group Hungary nevében és részére.

 

22. Az FM Klubtag nem használhatja fel az FM Group Értékesítési Hálózatot más parfümök és más illatszer-készítmények értékesítésére, nem nyújthat szolgáltatásokat és nem végezhet marketing-tevékenységet más illatszeres cégek részére, nem terjeszthet olyan információkat, amelyek árthatnak az FM Group Hungary cégnek.

 

23. Az FM Group World kezeli azt az adatbázist, mely az összes regisztrált klubtag személyes adatait tartalmazza. Az FM Group dolgozza fel a személyes adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyek az elszámoláshoz és az FM Group -pal való együttműködéshez nélkülözhetetlenek.

 

24. Az FM Group Klubtagok személyes adatainak gyűjtése azt a célt szolgálja, hogy a tagot regisztrálják az FM Group adatbázisában, ez teszi lehetővé a vásárlást és az Értékesítési Hálózat építését, a pénzügyi elszámolást és a gazdasági műveletek dokumentálását a külön előírások követelményeivel megegyezően, a jutalékok és a honoráriumok kiszámítását, valamint a megfelelő dokumentálást, a kapcsolattartást a vezetőkkel (Leader-ekkel) és csoportjaikkal.

 

25. Minden FM Group Klubtagnak jogában áll betekintenie saját adataiba és indítványozni azok aktualizálását.

 

26. Az FM Klubtag egyhetes felmondási idővel bármikor felmondhatja az FM Group Értékesítési Hálózat résztvevői szerződését, a felmondást írásos formában elküldve az FM Group Hungary címére, a teljes naptári hónap végére eső hatállyal. Az a személy, amelyik felbontotta az FM Group Értékesítési Hálózatban való részvételéről szóló szerződést, a benyújtott felmondást következtében történt tagság-megszűnés napjától számított 6 hónap elteltével újra beléphet az FM Group klubjába.

 

27. Az FM Klub tagja legalább 103,25 pontértékért köteles FM Group kozmetikumot vásárolni a Klubba való belépés dátumától számított 12 hónap alatt; ilyen vásárlás hiányában az FM Group Értékesítési Hálózat résztvevői szerződése a 12 hónapos időszak elteltét követő napon lejár.

 

28. Azzal a Klubtaggal szemben, aki megszegi a szabályzatot, a Marketing Terv rendelkezéseit vagy más, érvényben levő, az FM Group World által megállapított, az FM Group Értékesítési Hálózatban való működésre vonatkozó, kihirdetett és a Klubtagok számára ismert szabályokat, vagy nem tesz eleget a fentebb leírt és magára kötelezettségeinek , az FM Group Hungary-nak jogában áll a következő szankciókat alkalmazni:

 

a.) Új Klubtagok ajánlására való jogtól való megfosztás

 

b.) A Klubtag résztvevői szerződésének ideiglenes felfüggesztése, de 6 hónapot meg nem haladó időszakra, ami az FM Group Hungary részéről járó jutalékokhoz és honoráriumokhoz való jog elvesztésével jár.

 

c.) A résztvevői szerződés felbontása és az FM Klubtagnak az adatbázisból való kitörlése.

 

29. Az FM Group Értékesítési Hálózat résztvevői szerződés felmondásának, vagy a szerződéstől való ellátásának az esetében, amennyiben a tagság megszűnése a szabályzat rendelkezéseinek, vagy az FM Group Értékesítési Hálózat más működési szabályainak megszegése miatt végrehajtott adatbázisból való törlés következtében következett be, azt a honoráriumot, amely a szerződéstől elálló vagy az adatbázisból kitörölt Klubtagnak az elállás vagy kitörlés napjáig terjedő időszakra járna, ki kell neki fizetni. Annak a Klubtagnak, akinek a tagsága a szerződés felmondása, az attól való elállás vagy az adatbázisból való törlés miatt szűnt meg, az általa felépített Termékforgalmazói Hálózat vezetési funkciója átmegy a legközelebbi szponzorra.

 

30. Abban az esetben, ha az FM Klubtag tagsága a Klubtag elhalálozása miatt szűnik meg és a tevékenységét nem folytathatja önállóan a házastársa, a személyi társaság társasági tagja vagy a civil társaság társasági tagja, akik úgy voltak bejelentve, hogy a Klubtaggal közösen folytatják az FM Group Értékesítési Hálózatban történő résztvevői tevékenységet, akkor az azon Klubtag által felépített Termékforgalmazói Hálózat vezetése, akinek a tagsága megszűnt, átmegy az elálló Klubtaghoz legközelebbi szponzorra.

 

31. Az FM Group Hungary fenntartja magának ezen szabályzat megváltoztatásának jogát.

Kijelentem, hogy az adataim helyesek és Én csatlakozom az FM GROUP-hoz, illetve egyetértek, elfogadom a feltételeket és betartom a Marketingtervet, melyet elolvastam és megértettem.

Igazolom, hogy elolvastam azokat a jogokat és kötelezettségeket az FM KLUB tagsággal kapcsolatban, amelyekre a hozzájárulásomat adom.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Comments are closed.

Show
Hide